Harmonogram

Konferencja odbędzie się 3-4 czerwca 2022 (piątek-sobota).

Szczegółowy harmonogram z kolejnością wystąpień i salami:

Księga abstraktów: https://bookdown.org/connect/#/apps/5a563b20-754c-41ca-b3e8-7e984e05822b/access

Wykłady:

1. prof. UAM dr hab. Monika Obrębska (WPiK UAM) Propaganda wczoraj i dziś
Propaganda rozumiana jest jako masowe wywieranie wpływu poprzez manipulację symbolami, obrazami i sloganami. Występuje w ustrojach totalitarnych, gdzie środki masowego przekazu mają charakter zmonopolizowany przez państwo, uważa się ją za jeden ze sposobów sprawowania władzy w społeczeństwie masowym. Celem wykładu będzie omówienie funkcji, jakie pełni propaganda dla funkcjonowania państwa oraz środków językowych, którymi się posługuje. Analizie i dyskusji poddane zostaną przykłady historyczne nowomowy propagandowej (propaganda nazistowska, język PRL-u, przemówienia Edwarda Gierka) oraz ich aktualne odpowiedniki.

2. prof. dr hab. Radosław Fiedler (WNPiD UAM) Z powrotem w dżungli? Wyzwania dla świata po 24 lutego
Celem wystąpienia jest omówienie zagrożeń, ale także możliwości rysujących się po 24 lutego, a mianowicie nakreślenie skutków agresji Federacji Rosyjskiej przeciw Ukrainie. Ponadto przedstawiona zostanie krytyczna analiza teorii realistycznej Johna J. Mearsheimera i teorii o zderzeniu cywilizacji Samuela Huntingtona. Ponadto nakreślone zostaną scenariusze związane z dynamiką zmian w środowisku międzynarodowym.  

3. dr Michał Kosakowski (WPiK UAM) Czy żyjemy w erze paranoi? Psychologia teorii spiskowych w dobie pandemii.
Pandemia COVID-19 i związane z nią zjawiska z obszaru zdrowia publicznego ożywiły zainteresowanie zjawiskiem teorii spiskowych i jego społecznymi konsekwencjami. Teorie spiskowe poddające w wątpliwość oficjalne stanowiska instytucji publicznych i środowiska naukowego w kwestii szczepień na stałe zagościły w debacie publicznej.

Łatwo więc o przekonanie, że doświadczamy bezprecedensowego wzrostu zainteresowania narracjami spiskowymi. Znajduje to jedynie częściowe potwierdzenie w wynikach badań z obszaru nauk społecznych. Teorie spiskowe od dawien dawna towarzyszą bowiem momentom niepewności i społecznych niepokojów, stanowiąc konsekwencję psychologicznych mechanizmów odpowiadających za poszukiwanie sensu w chaotycznym świecie.

Częściowo stanowią one również rezultat działalności mechanizmów, które pomagały nam unikać zagrożenia w naszej ewolucyjnej przeszłości, dziś skłaniając nas do doszukiwania się nieistniejących wrogów. Wiemy również, że nie wszystkie osoby ulegają pokusie poszukiwania ukrytych motywów w takim samym stopniu. Duża rolę w ich rozprzestrzenianiu odgrywają na przykład nasze poglądy na temat świata. Sprawiają one, że chętniej przyjmujemy teorie spiskowe zgodne z naszymi oczekiwaniami, czego ilustracją może być rola mediów społecznościowych i baniek informacyjnych w upowszechnianiu się narracji spiskowych.

Wykład będzie prezentacją głównych obszarów zainteresowania psychologii teorii spiskowych.

4. dr Jadwiga Łuczak-Wawrzyniak (PTP) Psycholog w czasach nowych wyzwań

W związku ze zmianami społecznymi ostatnich trzech lat przed psychologiem praktykiem pojawiły się nowe wyzwania, które wiążą się ze sposobem wykonywania pracy. W referacie poruszone zostaną następujące wątki:

  1. Status zawodu psychologa i prace nad ustawą o zawodzie psychologa. W marcu 2022 r. został złożony do Sejmu projekt nowej ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów – druk sejmowy nr 2113
  1. Warunki i zasady pracy psychologa w czasie pandemii COVID-19 w ochronie zdrowia (problemy wynikające z respektowania rozporządzeń Ministra Zdrowia i wewnętrznych zarządzeń w placówkach medycznych, a dotyczących zasad bezpieczeństwa sanitarnego tj. dystans, ograniczenie bezpośrednich kontaktów z pacjentem/klientem, maseczki, dezynfekcja, osobiste środki ochrony – rękawiczki, kombinezony, teleporady w kontakcie z osobami potrzebującymi pomocy psychologicznej.
  1. Zorganizowanie przez psychologów akcji „Być bliżej” dla rodziców noworodków hospitalizowanych w Klinice Neonatologii GPSK UM, którzy przez 72 dni nie mogli odwiedzać swoich dzieci.
  1. Udzielanie pomocy psychologicznej kobietom w związku z zapisem ustawy o dopuszczalności przerwania ciąży (Dz.U. 1993 nr 17 poz. 78) w przypadku, gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Omówienie tego zagadnienia w kontekście wyroku TK, który orzekł, że zapis ten jest niezgodny z art. 38 w związku z art. 30 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i dotychczas obowiązującego porządku prawnego w kontekście pomocy psychologicznej udzielanej kobietom w oddziałach położniczych i neonatologicznych, a znajdujących się w sytuacjach szczególnych m.in. po poronieniu, porodzie przedwczesnym, urodzeniu dziecka chorego.
  1. Praca psychologów po wybuchu wojny na Ukrainie i przybyciu do Polski uchodźców – oczekiwania systemowe i rzeczywiste ograniczenia (problemy językowe, brak infrastruktury do pomocy psychologicznej, oczekiwanie pracy od psychologów w ramach wolontariatu). Omówienie ewentualnych psychologicznych skutków u osób im pomagającym i „zwykłych” obserwatorów działań wojennych.