Deklaracja dostępności strony ogólnopolskiej konferencji kół nauk psychologicznych Psychozjum

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ogólnopolskiej konferencji kół nauk psychologicznych Psychozjum.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-11-29
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-23

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Wszystkie treści zawarte na stronie są niedostępne

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2023-01-23
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-01-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Radosław Trepanowski.
 • E-mail: radtre@amu.edu.pl
 • Telefon: 61 829 20 69

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dziekan Wydziału Psychologii i Kognitywistyki
 • Adres: Dziekan
  Wydział Psychologii i Kognitywistyki
  ul. Szamarzewskiego 89AB
  60-568 Poznań
 • E-mail: uampsych@amu.edu.pl
 • Telefon: 61 829 23 07

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.